Založba

ZNANSTVENA ZALOŽBA NOVE UNIVERZE

Znanstvena založba Nove univerze

Založba Nove univerze izdaja najnovejše raziskovalne dosežke s področij delovanja fakultete v obliki:

  • znanstvenih monografij ter kritičnih izdaj virov s spremnimi študijami in komentarji;
  • prevodov znanstvenih monografij; ter
  • digitalnih in fizičnih izdaj učbenikov.

Pri izdajanju del so upoštevani naslednji vidiki publikacij:

  • aktualne vsebine, ki so temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;
  • dela pomembna za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
  • dela pomembna za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru; ter
  • tematike pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.

Založba skrbi za primerno tehnično opremo publikacij (CIP, kolofon, prijava enotne cene knjige, prijava e-publikacije, oprema knjige s ISBD itd.), pri čemer so upoštevani naslednji veljavni dokumenti:

  • Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14), ki ga je pripravila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
  • Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09).
  • Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Ur. list RS, št. 90/07).

E-pošta: publishing@nova-uni.si

Revija Dignitas

Revija Dignitas objavlja znanstvene članke s področja ustavnega in mednarodnega prava človekovih pravic, zgoščene oz. skrajšane prevode ključnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice Sveta Evrope, še posebej sodbe izdane na pritožbe slovenskih pritožnikov, pravne komentarje sodb Evropskega sodišča, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija), splošne informacije o pomembnejših dogodkih s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in mednarodnem okviru ter tematske številke in tematske bloke. Revija izhaja dvakrat na leto, do sedaj pretežno v obliki dveh dvojih številk v povprečnem obsegu 300-400 strani. Uredniški program revije posveča iz leta v leto več pozornosti izvirnim avtorskim delom profesorjev in podiplomskih študentov fakultete, zlasti člankom, ki prestavljajo najzanimivejša dognanja novih magistrskih in doktorskih raziskav. Revija Dignitas je vpisana v mednarodno IBZ bazo.

Elektronski arhiv starih številk revije Dignitas

E-pošta: publishing@nova-uni.si

Navodila za citiranje za avtorje

eNOVICE Nove univerze