O knjižnici

O KNJIŽNICI

Univezitetna knjižnica Nove univerze (UKNU) zagotavlja knjižnično-informacijsko dejavnost in optimalne pogoje za študij ter znanstveno-raziskovalno delo na članicah Nove univerze.

Naziv inštitucije: Univerzitetna knjižnica Nove univerze
Naslov: Mestni trg 23, 1000 Ljubljana
Kontakt: knjiznica@nova-uni.si ; Telefon: 01 251 44 85
Sigla/evidenčna številka: 51018, ISIL: SI-51018

Uradne ure: od ponedeljka do petka: 9h – 17h

Vizija

UKNU želi vsem študentom, zaposlenim, sodelavcem in zunanjim uporabnikom brez omejitev omogočiti najširši možen dostop do slovenske in svetovne znanstvene in strokovne literature s področij delovanja univerze v fizični in elektronski obliki. Za uporabnike želimo vzpostaviti in zagotoviti dostop do široke baze znanja, jih voditi pri njeni uporabi ter razvijati knjižnične storitve po meri in skladno s potrebami in pričakovanji uporabnikov. Knjižnična zbirka in relevantni slovenski in svetovni spletni viri ter baze podatkov morajo biti dostopni vsem uporabnikom, ne le v prostorih knjižnice in fakultet, temveč tudi prek oddaljenega dostopa z drugih želenih lokacij.


Poslanstvo

UKNU zbira, obdeluje, hrani in posreduje slovensko in tujo znanstveno literaturo, ki pokriva študijska področja članic univerze, vsem študentom, članom akademskega zbora, raziskovalcem in drugim zaposlenim na univerzi ter drugim uporabnikom. S svojo dejavnostjo podpira študijski proces na članicah NU:

ter raziskovalno dejavnost naslednjih raziskovalnih organizacij in skupin:

 • Raziskovalna organizacija: NOVA UNIVERZA (evidenčna št. 3834):

– Znanstveno-raziskovalni center Nove univerze (evidenčna št. 3834-001), vodja prof. dr. Darko

Darovec.

 • Raziskovalna organizacija: NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA (evidenčna št. 2629):

– Inštitut za raziskovanje v pravu (evidenčna št. 2629- 001), vodja prof. dr. Novak Marko,

– Inštitut za management nepremičnin (evidenčna št. 2629- 002), vodja prof. dr. Grum Bojan.

 • Raziskovalna organizacija: NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE (evidenčna št. 8554):

– Raziskovalna skupina NU, FDŠ (evidenčna št. 8554-001), vodja prof. dr. Avbelj Matej.

 • Raziskovalna organizacija: NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE

ŠTUDIJE (evidenčna št. 3270):

– Inštitut za slovenoslovje (št. RO 3270-001), vodja prof. dr. Darko Darovec.

Kot osrednja univerzitetna knjižnica dalje skrbi za:

 • razvoj knjižnic univerzitetnega sistema,
 • statistična poročila o delovanju knjižničnega sistema,
 • koordinacijo knjižnično-informacijske dejavnosti na univerzi,
 • koordinacijo nabave in ponudbe knjižničnega gradiva v okviru univerze,
 • organizacijo in usklajevanje medknjižnične izposoje na univerzi,
 • koordinacijo deponiranja in izločanja gradiva na univerzi,
 • koordinacijo izdelave bibliografij zaposlenih na članicah univerze,
 • pripravo in izvedbo programov izobraževanja uporabnikov na univerzi,
 • strokovno pomoč v okviru univerze,
 • gradnjo repozitorija zaključnih del in digitalne knjižnice študijskih gradiv članic univerze,
 • zagotavljanje dostopa do baz podatkov in spletnih virov uporabnikom (študentom in zaposlenim na članicah univerze)
 • spremljanje zakonodajnih podlag in strokovnih smernic ter pripravo strateških dokumentov o delovanju knjižničnega sistema, 
 • permanentno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih,
 • sodelovanje pri izvajanju raziskovalne dejavnosti na področjih delovanja univerze.

Kot univerzitetna knjižnica skrbi za:

 • temeljno zbirko strokovne literature, potrebne za izvajanje pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega procesa na univerzi,
 • zbirko visokošolskih del in drugih dokumentov matične univerze oziroma njenih zaposlenih,
 • pridobivanje in obdelava obveznih izvodov gradiv, ki nastajajo in se objavljajo v okviru univerze,
 • dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na univerzi z organizacijo izobraževanj o iskanju, izbiri in uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov ter s sodelovanjem na fakultetah članicah pri predavanjih o metodologiji raziskovanja in znanstvenega pisanja.

Kot osrednja znanstvena knjižnica skrbi za:

 • zagotavljanje informacijskih virov in informacij za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela,
 • zbiranje in trajno ohranjanje dosežkov znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
 • pomoč znanstveni skupnosti pri zagotavljanju prostega dostopa do rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela.

UKNU je nosilec gradnje in razvoja zbirke univerzitetnega repozitorija v okviru Repozitorija samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij in s tem prispeva elektronske verzije zaključnih del študentov NU v Nacionalni portal odprte znanosti

Strateški cilji UKNU

 1. Ustanovitev kvalitetne visokošolske knjižnice – Univerzitetne knjižnice Nove univerze, ki bo z vsemi podpirala delo članic, tj. visokošolskih zavodov Nove univerze.
 2. V devetih(9) letih doseči strokovne standarde za univerzitetno knjižnico po merilih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe ter s tem zagotoviti kvalitetno študijsko okolje in vire po standardih in merilih za akreditacijo in evalvacijo slovenskih in tujih visokošolskih programov.
 3. Trajna rešitev prostorske problematike univerzitetnega knjižničnega sistema z ureditvijo centralne enote UKNU v Ljubljani in dislociranimi enotami na drugih lokacijah, kjer se izvaja študijski proces članic NU. 

Dolgoročni cilji

 1. Izvajanje kvalitetnih storitev univerzitetne knjižnice za članice UKNU.
 2. Zagotavljanje dostopa do kakovostnega knjižničnega gradiva in informacijskih virov za vse uporabnike.
 3. Zagotavljanje sodobnih knjižničnih in informacijskih storitev za vse uporabnike.
 4. Prilagajanje knjižničnega sistema tehnološkim spremembam in potrebam uporabnikov.

Dokumenti, ki urejajo področje delovanja knjižnice

 1. Pravilnik o knjižničnem redu Univerzitetne knjižnice Nove Univerze
 2. Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic
 3. Zakon o visokem šolstvu
 4. Zakon o knjižničarstvu
 5. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
 6. Etični kodeks slovenskih knjižničarjev
 7. Strategija razvoja Univerzitetne knjižnice Nove Univerze 2017/2018
 8. Samoevalvacijsko poročilo UKNU 2019