Poslanstvo, vizija, strategija

NOVA UNIVERZA

Vrednote

Nova univerza povezuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov ter drugih sodelavcev ter skrbi za svojo prepoznavnost in uveljavitev tako doma, kakor tudi po svetu. Svoje strokovno in javno delovanje, izobraževanje, raziskovanje, ter povezave med člani utemeljuje na vrednotah:
  

    •    spoštovanja najvišjih etičnih načel,
    •    akademske svobode sodelavcev in študentov,
    •    akademske odličnosti,
    •    avtonomije v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti.

Cilji, poslanstvo in strateška usmeritev Nove univerze

Nova univerza je ustanovljena kot zasebni visokošolski zavod z elementi javno-zasebnega partnerstva, ki ga vzpostavljajo koncesije in druga javna sredstva namenjena mednarodnim izmenjavam in raziskavam.

Prvi cilj Nove univerze je postati elitna univerza glede na kakovost študijskih programov, selektivnost vpisa in mednarodno primerljivost, pri tem pa spoštovati najvišja etična merila na vseh področjih.

Izvirna področja študija in znanstvenega raziskovanja so pravo, uprava, mednarodni odnosi, evropske študije, reševanje sporov, varnostne študije, slovenoslovje, etika v javnem življenju ter interdisciplinarni programi prava in managementa na področjih nepremičnin, infrastrukture in trajnostne gradnje.

Preko študijskih programov na navedenih izobraževalnih in znanstvenih področjih je univerza vpeta v evropske in širše mednarodne visokošolske prostore tako, da pospešuje izmenjave študentov in profesorjev s partnerskimi univerzami v tujini, da izvaja s slednjimi skupne študijske programe preko oblik transnacionalnega visokošolskega izobraževanja in da sodeluje pri mednarodnih znanstvenih projektih.

Nova univerza daje poudarek raziskovalni dejavnosti in ima kot takšna namen konstituirati osrednje središče raziskovanja na regionalni ravni in eno od najpomembnejših raziskovalnih središč na nacionalni ravni, ki bo hkrati izrazito usmerjeno v povezovanje in odmevnost v evropskem in globalnem znanstvenem prostoru.  

Nova univerza ob svoji ustanovitvi združuje tri fakultete – Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za državne in evropske študije ter Fakulteto za slovenske in mednarodne študije. Njen namen je širiti svoja področja izobraževanja z vključevanjem novih, zlasti pridruženih članic in z uvajanjem novih interdisciplinarnih programov, ki jih izvaja univerza sama ali preko svojih članic.

Nova univerza zagotavlja sinergijo delovanja svojih članic z institucionalnim in disciplinarni povezovanjem, na ravni njihovih študijskih programov, raziskovalnega dela in mednarodnega sodelovanja.

Na vseh področjih, kjer je to glede na njihovo naravo možno, omogoča in pospešuje problemsko naravnanost pouka in njegovo povezanost z gospodarsko prakso, lokalnim in regionalnim okoljem ter koristmi nacionalne države. Nova univerza je prepričana, da je prav praksa odlična pot do teorije, in da uporabnost znanj, ki jih posreduje svojim študentom, ni ovira na poti do teoretičnih razlag predmetov njihovega študija in raziskovanja. Nova univerza si skozi poučevanje teorije in prakse prizadeva izobraževati kritično misleče študente.

Nova univerza razume tekmovalnost na področju duhovne ustvarjalnosti in visokošolskega pouka kot dobrodošlo spodbudo za svoj razvoj. Prizadeva si za komplementarnost svojih programov v primerjavi s programi drugih slovenskih in evropskih visokošolskih inštitucij.

Nova univerza je izrazito vseslovenska visokošolska inštitucija. Čeprav je glede na svoj sedež in delovanje trdno zasidrana prav na Goriškem v Novi Gorici, ima svoja fakultetna študijska središča tudi na Gorenjskem v Kranju, na Štajerskem v Mariboru in v središču glavnega mesta Ljubljane. Strateški cilj svoje internacionalnizacije že sedaj uresničuje preko študijskih programov, ki jih že izvaja v sodelovanju z univerzami na Kosovem, na Hrvaškem, v Združenih državah Amerike in v Izraelu.

Strategija razvoja Nove univerze 2021 – 2024

Zaveza družbeni odgovornosti Nove univerze

Zaveza Nove univerze je prispevati h kakovostnemu in prijetnemu življenju v Ljubljani in njeni okolici, saj smo odgovorni do sodelavcev ter naravnega in družbenega okolja, katerega del smo. Pri svojih vsakodnevnih dejanjih in poslovnih odločitvah ter vodenju in strateškem usmerjanju v največji možni meri upoštevamo načela trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. Posebno pozornost namenjamo sodelavcem, ki so pomemben člen pri doseganju zastavljenih ciljev ter zagotavljanju stabilnosti in rasti poslovanja institucije.  Biti družbeno odgovorna institucija pomeni zavedati se, da ima naša dejavnost gospodarski, socialni in okoljski vpliv, zato se je Nova univerze že ob svoji ustanovitvi leta 2017 odločila, da vrednote družbene odgovornosti vključi v svoje vsakodnevno upravljanje.