Upravni odbor

NOVA UNIVERZA

Upravni odbor

Odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje

univerze:

  • odloča s soglasjem vseh svojih članov o materialnih, finančnih, poslovnih in organizacijskih vprašanjih delovanja univerze,
  • s soglasjem vseh svojih članov sprejema statut ter odloča o ustanovitvi in položaju notranjih organizacijskih enot univerze,
  • sprejema druge notranje akte univerze kot so akt o sistemizaciji delovnih mest, pravilniki, ceniki, merila in drugi,
  • odloča o kadrovskih in personalnih zadevah univerze,
  • imenuje rektorja in prorektorje univerze,
  • imenuje predstojnike notranjih organizacijskih enot univerze v skladu s statutom.