Študentski svet

NOVA UNIVERZA

Študentski svet

Študentski svet Nove univerze

Študentski svet Nove univerze (v nadaljevanju: ŠS NU) je organ študentov Nove univerze, ki je pri svojem delovanju strokoven, neodvisen in nepristranski. Sestavljajo ga predstavniki študentov, ki so vpisani na članicah in pridruženih članicah univerze.

Naloge ŠS NU:

Študentski svet Nove univerze:

 • podaja pristojnim organom univerze mnenje o statutu univerze in o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov univerze v sodelovanju s skupnostjo študentov,
 • voli, imenuje oziroma predlaga člane iz vrst študentov v delovna telesa organov univerze in druga delovna telesa v skladu s statutom univerze, ter v druge organe, v kolikor to predvideva statut univerze,
 • sprejema akte ŠS NU,
 • spodbuja kritično mišljenje med študenti ter s svojim ravnanjem izkazuje vrednote univerze in je zgled vsem študentom,
 • ozavešča študente o odgovornosti do študijskih kolegov, pedagogov in ostalih zaposlenih na univerzi ter do družbe, zlasti o etičnih in moralnih načelih.

Študentski svet zagotavlja zastopanost študentov v Senatu (študentje tvorijo petino članov v senatu Nove univerze), Habilitacijski komisiji, Skupini za kakovost in evalvacije in drugih organih ter delovnih telesih Nove univerze in posledično sooblikuje prihodnost Nove univerze.

Delovanje ŠS NU:

Volitve, delovanje in način organiziranja ŠS NU so opredeljeni v Poslovniku ŠS NU.

Člani ŠS NU se srečujejo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik ŠS NU v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Seje so javne. 

ŠSNU veljavno odloča, če je sklepčen. ŠSNU je sklepčen, če je navzoča večina članov.

Sestava ŠS NU:

ŠS NU trenutno sestavljajo:

 • Ivan Kramberger (predsednik ŠS NU, študent NU, FDŠ),
 • Matic Mlakar (podpredsednik ŠS NU, študent NU, Evro-PF),
 • Nastja Vodeb (tajnica ŠS NU, študentka NU, Evro-PF),
 • Urša Ravnikar Šurk (študentka NU, Evro-PF),
 • Igor Kalabić (študent NU, FDŠ),
 • Laura Gril (študentka NU, FDŠ),
 • Oskar Elija Černivec (študent NU, FSMŠ),
 • Gaj Jordan Cizelj (študent NU, FSMŠ),
 • Vasko Blaj (študent VŠGI),
 • Nita Panduri (študentka ESLG),
 • Stefan Tadić (študent AREMA).

Mandat članov študentskega sveta traja eno leto.

Zapisniki:

PRILOGA:

Poslovnik Študentskega sveta Nove univerze