Študentski svet

NOVA UNIVERZA

Študentski svet

Študentski svet univerze sestavljajo predsedniki študentskih svetov članic univerze.

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu univerze in njenih članov, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, lahko pa tudi mnenje o kandidatih za rektorja in prorektorja ali prorektorje, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov univerze v sodelovanju s skupnostjo študentov.

Volitve, delovanje in način organiziranja študentskega sveta univerze se opredelijo s statutom Študentske organizacije univerze.

Člani študentskega sveta univerze na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo svojega predstavnika v študentsko upravo Študentske organizacije Nove univerze.

Člani Študentskega sveta

  • Miha Istenič, Evro PF
  • Ivan Kramberger, FDŠ
  • Oskar Elija Črnivec, FSMŠ

PRILOGA:

Poslovnik Študentskega sveta Nove univerze