Senat

NOVA UNIVERZA

Senat

Senat univerze je najvišji strokovni organ univerze. Senat univerze ima najmanj 21 članov izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki so zaposleni na univerzi ali njenih članicah. Člani senata univerze iz visokih strokovnih šol so lahko tudi drugi visokošolski učitelji.

Število članov senata zagotavlja enakovredno zastopanost vseh izobraževalnih in znanstvenih disciplin ter strokovnih področij članic.

Vsaka članica izvoli v senat iz vrst svojih visokošolskih učiteljev in znanstvenih sodelavcev sedem (7) članov senata.

Rektor je član senata po položaju.

Po svoji funkciji so člani senata univerze tudi predstavniki študentskega sveta univerze. Študenti imajo v senatu najmanj petino članov.

Senat univerze:

 • oblikuje strategijo razvoja univerze in predlaga ustanoviteljem sprejem ustreznih ukrepov za njeno uresničitev,
 • daje mnenje k letnemu delovnemu načrtu in programu razvoja univerze,
 • sprejema splošne akte univerze za področje izobraževalnega, umetniškega in znanstveno-raziskovalnega dela univerze,
 • določa pogoje za oblikovanje programov v visokošolskem izobraževanju,
 • potrjuje enotni informacijski knjižnični načrt univerze,
 • daje soglasje k študijskim programom in sprejema interdisciplinarne programe na predlog senatov članic,
 • sprejema skupne osnove za preverjanje in ocenjevanje znanja v visokošolskem izobraževanju,
 • daje soglasje k vsebini dokumentacije, ki se vodi v visokošolskem izobraževanju za študente,
 • daje mnenje k pobudam za ustanovitev visokošolskih in raziskovalnih zavodov,
 • daje mnenje k pobudam o preoblikovanju visokih strokovnih šol v fakultete,
 • sprejema merila in postopke za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
 • imenuje člane komisij in delovnih teles senata univerze,
 • sprejema merila za priznanje pomembnih umetniških del pri volitvah učiteljev umetniških disciplin,
 • povezuje in usklajuje raziskovalno delo članic univerze,
 • sprejema merila za ocenjevanje kakovosti in usmeritve za izboljšanje znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in izobraževalnega dela članic,
 • pripravlja in sprejema elemente meril, po katerih študentje pripravljajo mnenje o izobraževalnem delu učiteljev,
 • na predlog senata članice voli visokošolske učitelje in znanstvene sodelavce v naziv rednega profesorja, znanstvenega svetnika in raziskovalno-razvojnega svetnika,
 • daje članicam univerze soglasje pred prvo izvolitvijo v naziv ali izvolitvijo v višji naziv za visokošolske učitelje in znanstvene delavce, razen za redne profesorje, znanstvene svetnike in raziskovalno-razvojne svetnike; za senat univerze to nalogo opravlja njegova komisija za izvolitve v nazive,
 • odloča o podelitvi častnega doktorata, naslova “Zaslužni profesor” in naslova “Častni senator Nove univerze”,
 • daje mnenje h kandidatom za rektorja in prorektorje,
 • imenuje komisijo ter odloča o nostrifikaciji v tujini pridobljenih diplom v primerih, ki jih določa zakon,
 • razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta univerze s področja njegove pristojnosti,
 • sprejema raziskovalni program dela univerze,
 • opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, tem statutom ali aktom o ustanovitvi univerze.