Rektor

NOVA UNIVERZA

Rektor

Rektor Nove univerze je red. prof. dr. Matej Avbelj

Rektor je akademski in strokovni vodja univerze. Vodi, predstavlja in zastopa univerzo pri opravljanju njenih strokovnih, izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in drugih visokošolskih dejavnosti.

Rektor opravlja naslednje naloge:

 • sklicuje in praviloma vodi seje senata univerze,
 • usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo delo na univerzi,
 • v sodelovanju z upravnim odborom skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze,
 • skupaj s  senatom sprejema merila o kakovosti univerze, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela,
 • je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v postopkih samoevalvacije,
 • poroča senatu, upravnemu odboru in ustanoviteljem o delu univerze,
 • promovira doktorje znanosti,
 • podeljuje nagrade univerze,
 • daje predloge za odločanje senata v zadevah iz njegove pristojnosti in skrbi za izvrševanje njegovih odločitev,
 • daje predloge za pridobitev soglasja upravnega odbora pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti,
 • izvaja navodila upravnega odbora glede pravno pravilne uporabe in razlage akta o ustanovitvi, statuta, odločitev upravnega odbora in sklepov direktorja,
 • opravlja druge naloge v skladu s predpisi ter splošnimi akti univerze.
dr. Matej Avbelj
dr. Matej Avbelj

NAGOVOR REKTORJA:

Nova univerza, nove priložnosti

Novo univerzo opredeljujeta dve besedi. Prva je univerza. Ta označuje prostor za pridobivanje, izpraševanje in ustvarjanje znanja. Znanje je univerzalno. Ne pozna meja: ne teritorialnih, ne ideoloških, pa tudi ne vseh mogočih meja, vezanih na osebne okoliščine posameznika, ki siceršnjo vsakodnevno stvarnost drobijo in zapletajo v, največkrat, povsem nepomembne spore. Ker je znanje univerzalno, ne izključuje, temveč nujno vključuje. Vse tiste, ki se trudijo, ki vlagajo v svojo meritokracijo, da bi vedeli več in bili preprosto boljši. V tem pomenu je torej naša Nova univerza univerza.

Naša univerza pa je hkrati tudi nova. Ta pridevnik, ki je druga opredelilna beseda, ima opisno in normativno dimenzijo. Na opisni ravni, ki je manj pomembna, je nova univerza pač v kronološkem smislu nova, ker je njen nastanek nedaven. Nova univerza je torej časovno nova izobraževalna iniciativa, ki pa je nova tudi v vsebinskem in zato prav tako v normativnem smislu.
V tem oziru Nova univerza pomeni odmik od starega. Predstavlja diskontinuiteto s prevladujočim načinom delovanja univerz na Slovenskem, ki so bile pogosto veliki, birokratski, hierarhično strukturirani, okorni in neučinkoviti sistemi, kar se je odražalo tako v odsotnosti pedagoške in raziskovalne odličnosti, kakor tudi v mednarodni izoliranosti. Še pred tem pa je bila univerza pač ideološko orodje v rokah vladajoče politike ter s tem nasprotje kritične znanstvene univerzalnosti, kar naj bi po svoji definiciji bila.

Nova univerza, ki se vrednostno napaja iz vrednot ustavne demokracije, utemeljene na človekovem dostojanstvu ter vladavini prava, podčrtani s političnim liberalizmom v evropski Sloveniji s svetovljanskim predznakom in globalno odprtostjo, pomeni prelom s starim. Nova univerza je zato avtonomna, zasebna izobraževalna ustanova, ki skozi vključujoč, kritični dialoški pristop ustvarjalno prispeva k so-oblikovanju javnega prostora ter gradi na znanju kot temeljni dobrini skupnega dobra.
Vse te prvine se zrcalijo skozi tri ustanovne članice Nove univerze: Fakulteto za državne in evropske študije; Evropsko pravno fakulteto ter Fakulteto za slovenske in mednarodne študije. Družboslovje, pravo in humanistika na preseku slovenstva, evropejstva in globalnega sveta so tiste teme, ki v največji meri zaznamujejo sodobni čas; kličejo k razreševanju novih izzivov, ki terjajo novo znanje; nove izkušnje ter nove, kritično misleče in ustvarjalne posameznike. Skupaj s svojimi pridruženimi članicami ter fakultetami, ki bodo še nastale pod njenim okriljem, pa Nova univerza v akademskem smislu pooseblja transdisciplinaren pristop.

Nova univerza sicer temelji in gradi na treh stebrih: pedagoškem, raziskovalnem in mednarodnem. V pedagoškem smislu Nova univerza na glavo obrača konvencionalni pristop k poučevanju. V središču je študent. Njegov dialoški odnos s profesorjem, ki svoje avtoritete ne gradi na umetni hierarhiji temveč na znanju temelječi meritokraciji. V tem pedagoškem pristopu se profesor ne skriva za katedrom niti od študentov ne zahteva učenja na pamet. Na Novi univerzi po omiljeni sokratski metodi študij poteka v obliki razprav med profesorji in aktivnimi študenti, ki naj poleg osnovnega razumevanje problematike, ki jo obravnavajo, razvijejo do nje tudi svoj lasten ustvarjalen in kritični odnos. Zato se v predavalnicah Nove univerze pogosto glasneje slišijo izvirna vprašanja kot v naprej naučeni odgovori. Vselej pa je na prvem mestu vprašanje: Kaj in zakaj pa vi mislite?

Drugi steber je raziskovalni. Ta služi epistemološkemu namenu, torej ustvarjanju novega znanja samega na sebi, ter hkrati njegovi uporabi v praksi. Raziskovalno delo profesorjev Nove univerze je tisto, ki omogoča v pedagoški proces vnašati praktične vsebine ter obenem nova znanstvena spoznanja. Raziskovalno delo poteka v okviru raziskovalnih skupin fakultet Nove Univerze, ki so izjemno uspešne v slovenskem ter odmevne tudi v mednarodnem merilu, kjer sooblikujejo evropski znanstveno-raziskovalni prostor na področju prava, družboslovja in humanistike. Naše vodilo je odličnost, ki jo raziskovalno izvažamo navzven in v sodelovanju s kolegi iz najuglednejših tujih univerz uvažamo v Slovenijo. Slednjo tako pomagamo uvrščati na evropski, zares svetovni akademski ter raziskovalni zemljevid.

To pa je že neposredno povezano s tretjim: mednarodnim stebrom Nove univerze. Ker je znanje univerzalno, se ne ustavlja na nacionalnih mejah, pod Karavankami. Zato Nova univerza na bilateralni, večlateralni institucionalni ter osebni ravni profesorjev in raziskovalcev sklepa in izvaja (transnacionalne) pedagoške, raziskovalne in druge profesionalne sporazume v Evropi, ZDA in Izraelu, ki ji omogočajo nadaljnjo institucionalno rast in usposabljanje študentov v prizadevanju k odličnosti.

Vizija Nove univerze je tako povsem jasna: odličnost na pedagoškem, raziskovalnem in mednarodnem področju! V času mojega rektorovanja se bo ta vizija uresničevala skozi tri akcijske stebre. Prvi bo posvečen zagotavljanju stabilnosti univerzitetnega delovanja. Drugi dviganju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega dela na univerzi. Tretji pa internacionalizaciji Nove univerze. Pri vsem tem bomo uspešni le, če bomo te cilje in te univerzitetne ambicije pripoznali kot skupne ter jih izvrševali v tesnem sodelovanju med dekani, profesorji, raziskovalci, študenti, strokovnimi službami in upravo. Pred nami je novo akademsko leto, polno študijskih, pedagoških, raziskovalnih in profesionalnih izzivov. Ogromno priložnosti bo, da se izkažemo. Vsem članom Nove univerze zato želim veliko ustvarjalne energije, poguma, odločnosti in uspeha. Srečno!  

V Ljubljani, 1.10. 2019

Prof. dr. Matej Avbelj
Rektor Nove Univerze