Erasmus+

NOVA UNIVERZA

Erasmus+


Splošno o programu Erasmus+

Erasmus+ je program Evropske unije na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027. Erasmus+ je ključno orodje EU, ki bo uresničeval cilje in smernice dokumenta Evropski izobraževalni prostor (EU Education Area) z namenom priprave Evrope na digitalne in zelene spremembe s sodelovanjem vseh članic EU.

Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Z visokokakovostnim, vključujočim izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela.

Erasmus+ na podlagi uspeha Erasmus+ programa v obdobju 2014–2020 krepi svoja prizadevanja za povečanje priložnosti, ki so na voljo več udeležencem in širšemu krogu organizacij, pri čemer je osredotočen na kvalitativni učinek ter prispeva k bolj vključujočim, povezanim, zelenim in digitalno pismenim družbam.

Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še zlasti tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus) in prehoda na digitalno družbo ter aktivno participacijo oz. sodelovanje v demokratičnem življenju.

Program omogoča sodelovanje med institucijami, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, vse od vrtcev do univerz ter izobraževalcev odraslih. V projektih lahko sodelujejo tudi druge institucije (podjetja, združenja, društva ipd.), ki se kakor koli navezujejo na aktivnosti področja.

Preko aktivnosti posamezniki pridobijo različne osebne in strokovne spretnosti in kompetence, v tujini opravijo študijske obveznosti ali praktično usposabljanje, razširijo mrežo poznanstev in poznavanje sistemov izobraževanja po različnih državah. Institucije prav tako pridobijo nova znanja, različne metode dela, ki dvignejo kakovost njihovega delovanja in sposobnost za mednarodno sodelovanje.

Program Erasmus+ podpira tri ključne ukrepe in aktivnosti Jean Monnet:

Več informacij o novem programu Erasmus+ 2021-2027 se nahaja tukaj.

Splošno o KA1: Mobilnost študentov in osebja v terciarnem izobraževanju

Udeleženci mobilnosti

V terciarnem izobraževanju, v katerega so vključene javne in zasebne visokošolske in višješolske institucije, govorimo o mobilnosti študentov ter mobilnosti osebja (akademskega in strokovnega).

Vrste mobilnosti

Študenti lahko na mobilnost odidejo z namenom študija ali z namenom prakse, akademsko osebje se lahko udeleži učne mobilnosti z namenom poučevanja, strokovno osebje pa z namenom usposabljanja.

Destinacije

Mobilnosti so možne v programske države ter v partnerske države, institucije pa lahko prav tako gosti udeležence učne mobilnosti iz teh upravičenih držav.

Pogoj za mobilnosti

Sodelujoče institucije morajo opravljati javnoveljavne študijske programe in biti nosilke Erasmus+ listine kakovosti (ECHE).

Dotacije

Sodelujoče institucije prejmejo nepovratna finančna sredstva, v obliki sofinanciranja mobilnosti posameznikov (podpora za bivanje in pot, dodatek za prakso, podpora za posameznike z manj možnostmi, podpora za posameznike s posebnimi potrebami) ter v obliki institucionalne organizacijske podpore.

Tipi mobilnosti

 1. Mobilnost posameznikov med programskimi državami (KA131-HED)
 2. Mobilnost posameznikov med programskimi in partnerskimi državami (KA171 – HED)

Več informacij o Ključni ukrep 1 (KA1) se nahaja v Vodniku za prijavitelje Erasmus+.

Mobilnost posameznikov med programskimi državami (KA131-HED)

Ta ukrep podpira fizično in kombinirano mobilnost študentov v visokošolskem izobraževanju na vseh študijskih področjih in v vseh ciklih študija (kratki cikel, dodiplomski, magistrski in doktorski študij). Študenti lahko študirajo v tujini na partnerski visokošolski instituciji ali opravijo prakso v podjetju, raziskovalnem inštitutu, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v tujini. Poleg tega lahko obdobje študija v tujini kombinirajo s prakso, s čimer še izboljšajo učne izide in razvoj prečnih spretnosti. Medtem ko se dolgotrajna fizična mobilnost zelo spodbuja, ta ukrep priznava potrebo po prilagodljivejšem trajanju fizične mobilnosti, da se zagotovi dostopnost programa študentom iz vseh okolij, okoliščin in na vseh študijskih področjih.

Ta ukrep podpira tudi mobilnosti osebja (pedagoško in strokovno osebje) v visokošolskem izobraževanju pri udeležbi v aktivnostih za poklicni razvoj v tujini, poleg tega osebje iz sveta dela podpira pri poučevanju in usposabljanju študentov ali osebja na visokošolskih institucijah. Te aktivnosti lahko obsegajo obdobja poučevanja in tudi obdobja usposabljanja (kot so sledenje na delovnem mestu, obdobja opazovanja, usposabljanja).

Poleg tega ta ukrep podpira kombinirane intenzivne programe, ki skupinam visokošolskih institucij omogočajo, da skupaj razvijejo učne načrte in aktivnosti za kombinirano mobilnost za študente ter akademsko in administrativno osebje.

Cilj tega ukrepa je prispevati k vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora ter okrepiti povezavo med izobraževanjem in raziskavami za spodbujanje sposobnosti kritičnega razmišljanja študentov iz vseh disciplin in na vseh študijskih stopnjah. Cilj je tudi spodbujati zaposljivost, socialno vključevanje, državljansko angažiranost, inovacije in okolijsko trajnost v Evropi in zunaj nje, in sicer z omogočanjem vsem študentom, da v okviru študija študirajo ali se usposabljajo v tujini, da:

 • se seznanijo z različnimi stališči, znanjem, metodami poučevanja in raziskovanja ter delovnimi praksami na svojem študijskem področju;
 • razvijajo svoje prečne spretnosti, kot so komunikacija, jezik, reševanje problemov, medkulturne spretnosti in raziskovalne spretnosti;
 • razvijajo svoje spretnosti, usmerjene v prihodnost, kot so digitalne spretnosti, ki jim bodo omogočile reševanje sedanjih in prihodnjih izzivov;
 • se olajša njihov osebni razvoj, na primer sposobnost prilagajanja novim situacijam in samozavest.

Cilj je tudi vsakemu osebju, vključno z osebjem v podjetjih, omogočiti poučevanje ali usposabljanje v tujini v okviru svojega poklicnega razvoja, da bi:

 • delili svoje strokovno znanje;
 • spoznali nova okolja poučevanja;
 • pridobili nove inovativne pedagoške spretnosti, spretnosti na področju oblikovanja učnih načrtov in digitalne spretnosti;
 • se povezali s kolegi v tujini, da bi razvili skupne aktivnosti za doseganje ciljev programa;
 • izmenjali dobre prakse in okrepili sodelovanje med visokošolskimi institucijami;
 • bolje pripravili študente na svet dela z vključevanjem osebja iz podjetij v programe ali tečaje.

Poleg tega je cilj spodbujati razvoj transnacionalnih in transdisciplinarnih učnih načrtov ter inovativnih načinov učenja in poučevanja, vključno s spletnim sodelovanjem, učenjem, ki temelji na raziskovanju, in pristopi, ki temeljijo na izzivih, s ciljem reševanja družbenih izzivov.

V tej akciji so možne naslednje oblike mobilnosti:

 • študentske mobilnosti z namenom prakse (SMP),
 • študentske mobilnosti z namenom študija (SMS),
 • mobilnosti osebja z namenom usposabljanja (STT),
 • mobilnosti osebja z namenom poučevanja (STA),
 • kombinirani intenzivni programi (KIP).

Več informacij o programu Erasmus+ najdete v Vodniku za prijavitelje Erasmus+, ki je ključni dokument za z razumevanje programa Erasmus +.

Nova univerza je nosilka Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE), ki predstavlja splošni okvir oz. predpogoj evropskega sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na področju terciarnega izobraževanja. Nova univerza je podpisnica tudi številnih bilateralnih sporazumov s partnerskimi institucijami iz tujine, s katerimi sodeluje v programu Erasmus+. Koordinacijo programa Erasmus+ nove univerze izvaja mednarodna pisarna, ki deluje v sklopu Centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze. Na fakultetah članicah pri izvajanju programa sodelujejo Erasmus+ koordinatorji.

Erasmus+ institucionalni podatki (NU):

Listina Erasmus+ za terciarno izobraževanje : Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 

Erasmus identifikacijska koda (ID koda): SI NOVA-GO07

PIC koda: 906996270

OID koda:  E10256013

Izjava o politiki Erasmus+: Erasmus policy statement

Erasmus+ predstavitvena brošura Nove univerze:  Dokument v pripravi.

Študijski vodnik Erasmus+ Nove univerze

Erasmus+ institucionalni podatkovni list (ang. Instituional Datasheet): Dokument v pripravi.

Listina za iskanje partnerstva Erasmus + (ang. partership search): Dokument v pripravi.

Erasmus+ študentska listina: Vsak izbrani študent Erasmus+ prejme od univerze oziroma visokošolske ustanove pošiljateljice študentsko listino Erasmus+, ki določa pravice in obveznosti sodelujočih študentov v programu Erasmus+. Študenti Erasmus+ tako vedo, kaj imajo pravico zahtevati in kaj se od njih pričakuje v času njihovega študija in/ali prakse v tujini. Študentska listina Erasmus+ npr. predstavlja osnovne pravice študentov Erasmus+, denimo brezplačna predavanja in popolno priznanje študija in prakse, ki ju opravijo v tujini, ter osnovne obveznosti, ki jih imajo študenti Erasmus+ tako do svoje matične kot gostiteljske ustanove oziroma podjetja. Prenos študentske listine Erasmus+ je mogoč tukaj.

Kontakti:

Nova univerza, Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost

Nataša Kolavčič, Vodja centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost, Erasmus+ institucionalni koordinator
Naslov: Delpinova ulica 18/b, 5000 Nova Gorica
Telefon: +386 5 338 44 99, +386 5 338 44 06
Kontakt: international@nova-uni.si

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Kristina Slejko, Erasmus+ koordinator
Naslov: Delpinova ulica 18/b, 5000 Nova Gorica
Telefon:+386 5 934 47 60
Kontakt: international.department@epf.nova-uni.si

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Zdenka Volarič, Erasmus+ koordinator
Telefon: +386 4 260 18 59
Naslov: Žanova ulica 3, 4000 Kranj
Kontakt: international.department@fds.nova-uni.si

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Kristina Slejko, Erasmus+ koordinator
Naslov: Mestni trg 23, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 5 934 47 60
Kontakt: international.department@fsms.nova-uni.si

CMEPIUS

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Naslov: Ob železnici 30a, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 620 94 50
Kontakt: info@cmepius.si
https://www.cmepius.si/