Kakovost

Kakovost

Nova univerza pri zagotavljanju sistema kakovosti upošteva mednarodne in nacionalne smernice, priporočila, zakone in podzakonske akte, ki so povezani z zagotavljanjem kakovosti visokega šolstva.  S Poslovnikom kakovosti vzpostavlja sistem spremljanja, vrednotenja in zagotavljanja kakovosti z namenom kakovostnega načrtovanja, organiziranja, delovanja in razvoja vseh svojih dejavnosti opredeljenih v viziji, poslanstvu in ciljih Nove univerze ter virov, za dosego zastavljenih kratkoročnih in strateških ciljev univerze.

Sistem kakovosti na Novi univerzi je zasnovan na mednarodnih načelih zagotavljanja kakovosti v evropskem prostoru ter na slovenskih normativnih podlagah na področju visokega šolstva. Sledi pa tudi modelu Demingovega kroga zagotavljanja kakovosti PDCA: načrtovanje (Plan-P),  izvajanje (Do – D),  preverjanje (Check – C) in  ukrepanje (Act – A). 

Tako se dejavnosti in procesi na Novi univerzi izboljšujejo po vzorcu stalnega izboljševanja. Razumevanje Demingovega kroga terja, da se vsi zaposleni na univerzi in njenih članicah zavedajo pomena stalnega izboljševanja kakovosti. Nova univerza tako zagotavlja organizacijo povratne zanke kakovosti, katere namen je, da se ugotovitve oz. neželena stanja, ugotovljena pri preverjanju, odpravijo tako, da se v prihodnosti ne ponavljajo več. To je možno doseči z ugotavljanjem vzrokov za napake oz. nezaželena stanja, sprejemanjem ustreznih ukrepov ter načrtovanjem aktivnosti in njihovim izvajanjem ter ponovnim preverjanjem.

V okviru univerze tako poteka dvojna zanka zagotavljanja kakovosti, ki se najprej izvede na nivoju članice univerze in kasneje še na nivoju Nove univerze. 

Komisijo za kakovost in evalvacijo Nove univerze za leto 2019 sestavljajo:

PodročjePredlagani člani
Visokošolski učitelj in raziskovalci
dr. Boštjan Kerbler, Predsednik Komisije za kakovost EVRO-PF

izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, Predsednik komisije za kakovost FDŠ

prof. dr. Rada Rada Cossutta, Članica Komisije za kakovost FSMŠ

izr. prof. dr. Marko Novak, Član Komisije za kakovost EVRO-PF
Študent
Matic Mlakar, Predsednik Študentski svet EVRO-PF

Monika Gorgievska, Študentski svet FDŠ
Zunanja sodelavka
dr. Liliana Brožič, Predstavnica za področje kakovosti
Področje kadrov
Maša Nemec, Tajnik NU
Rektorat
Nina Pegan, mag. prav., Direktorica NU
Karierni center in mednarodno sodelovanje
Monika Furlan, Vodja kariernega centra EVRO-PF in koordinatorka za mednarodno sodelovanje
Knjižnica
doc. dr. Ines Vodopivec, Vodja knjižnice in založbe NU
Predstavnik delodajalcev
dr. Marko Smole, Direktor svetovne konzularne federacije (FICAC)

dr. Boris Pleskovič, Predsednik Svetovnega slovenskega kongresa
Predstavnik alumni kluba
Tadej Petejan, Predsednik Alumni Kluba EVRO-PF

Samoevalvacijska poročila

Samoevalvacijsko poročilo NU za leto 2018-2019

Samoevalvacijsko poročilo NU za leto 2017-2018

Samoevalvacijsko poročilo NU za leto 2016-2017

Akcijski načrti

Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva Nove univerze v študijskem letu 2019/2020

Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva Nove univerze v študijskem leti 2018/2019

Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva Nove univerze v študijskem leti 2017/2018

Obrazec za predloge izboljšav na Novi univerzi

Obrazec je namenjen študentom, visokošolskim učiteljem, sodelavcem ter drugim zaposlenim na Novi univerzi ter tudi širši javnosti, da predlagajo svoje predloge izboljšanja. Izpolnjen obrazec lahko pošljete na elektronski naslov rektorat@nova-uni.si ali ga, v kolikor želite ostati anonimni, oddate v nabiralnik, ki se nahaja v študijskem centru Nova Gorica, študijskem centru Ljubljana in študijskem centru Kranj.

Obrazec za predloge izboljšav