Kakovost

Kakovost

Nova univerza pri zagotavljanju sistema kakovosti upošteva mednarodne in nacionalne smernice, priporočila, zakone in podzakonske akte, ki so povezani z zagotavljanjem kakovosti visokega šolstva.  S Poslovnikom kakovosti vzpostavlja sistem spremljanja, vrednotenja in zagotavljanja kakovosti z namenom kakovostnega načrtovanja, organiziranja, delovanja in razvoja vseh svojih dejavnosti opredeljenih v viziji, poslanstvu in ciljih Nove univerze ter virov, za dosego zastavljenih kratkoročnih in strateških ciljev univerze.

Sistem kakovosti na Novi univerzi je zasnovan na mednarodnih načelih zagotavljanja kakovosti v evropskem prostoru ter na slovenskih normativnih podlagah na področju visokega šolstva. Sledi pa tudi modelu Demingovega kroga zagotavljanja kakovosti PDCA: načrtovanje (Plan-P),  izvajanje (Do – D),  preverjanje (Check – C) in  ukrepanje (Act – A). 

Tako se dejavnosti in procesi na Novi univerzi izboljšujejo po vzorcu stalnega izboljševanja. Razumevanje Demingovega kroga terja, da se vsi zaposleni na univerzi in njenih članicah zavedajo pomena stalnega izboljševanja kakovosti. Nova univerza tako zagotavlja organizacijo povratne zanke kakovosti, katere namen je, da se ugotovitve oz. neželena stanja, ugotovljena pri preverjanju, odpravijo tako, da se v prihodnosti ne ponavljajo več. To je možno doseči z ugotavljanjem vzrokov za napake oz. nezaželena stanja, sprejemanjem ustreznih ukrepov ter načrtovanjem aktivnosti in njihovim izvajanjem ter ponovnim preverjanjem.

V okviru univerze tako poteka dvojna zanka zagotavljanja kakovosti, ki se najprej izvede na nivoju članice univerze in kasneje še na nivoju Nove univerze. 

Skupino za kakovost in evalvacijo Nove univerze sestavljajo:

PodročjePredlagani člani
Visokošolski učitelji in raziskovalciprof. dr. Jernej Letnar Černič, predsednik skupine za kakovost in evalvacije Nove univerze

doc. dr. Boštjan Kerbler, predstavnik visokošolskih učiteljev in raziskovalcev

doc. dr. Manca Erzetič, predstavnica visokošolskih učiteljev in raziskovalcev

izr. prof. dr. Liliana Brožič, predstavnica visokošolskih učiteljev in raziskovalcev

prof. dr. Marko Novak, predstavnik visokošolskih učiteljev in raziskovalcev
Študentje
Matic Mlakar, predstavnik študentov

Laura Gril, predstavnica študentov
Zunanji deležniki
dr. Marko Smole, predstavnik zunanjih deležnikov

dr. Boris Pleskovič, predstavnik zunanjih deležnikov
Referat
Inga Lamešić, predstavnica referata za študijske in študentske zadeve
Rektorat
Hana Šanca, glavna tajnica Nove univerze
Karierni center in mednarodno sodelovanje
Nataša Kolavčič, vodja Centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost NU
KnjižnicaTamara Rozman, vodja knjižnice in založbe NU
Predstavnik alumni kluba
Tadej Petejan, predstavnik Alumni Kluba

Poslovnik kakovosti Nove univerze

Poslovnik kakovosti Nove univerze

Priloga 1 – Poslovnik kakovosti Nove univerze

Priloga 2 – Poslovnik kakovosti Nove univerze

Samoevalvacijska poročila

Samoevalvacijsko poročilo NU za leto 2019/2020

Samoevalvacijsko poročilo NU za leto 2018-2019

Samoevalvacijsko poročilo NU za leto 2017-2018

Samoevalvacijsko poročilo NU za leto 2016-2017

Zapisniki

Zapisnik 1. seje Skupine za kakovost in evalvacije

Zapisnik 2. seje Skupine za kakovost in evalvacije

Zapisnik 3. seje Skupine za kakovost in evalvacije

Zapisnik 4. seje Skupine za kakovost in evalvacije

Zapisnik 5. seje Skupine za kakovost in evalvacije

Akcijski načrti

Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva Nove univerze v študijskem letu 2021/2022

Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva Nove univerze v študijskem letu 2020/2021

Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva Nove univerze v študijskem letu 2019/2020

Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva Nove univerze v študijskem leti 2018/2019

Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva Nove univerze v študijskem leti 2017/2018

Obrazec za predloge izboljšav na Novi univerzi

Obrazec je namenjen študentom, visokošolskim učiteljem, sodelavcem ter drugim zaposlenim na Novi univerzi ter tudi širši javnosti, da predlagajo svoje predloge izboljšanja. Izpolnjen obrazec lahko pošljete na elektronski naslov rektorat@nova-uni.si ali ga, v kolikor želite ostati anonimni, oddate v nabiralnik, ki se nahaja v študijskem centru Nova Gorica, študijskem centru Ljubljana in študijskem centru Kranj.

Obrazec za predloge izboljšav